پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

گفت‌وگو| احتمال ترور بهنام بهرامی توسط صهیونیست‌ها وجود دارد

در غرب واقعاً فضا نا امن است. هرکسی که در خصوص هولوکاست تردید کند یا کاری انجام دهد، لابیهای صهیونیستی به شدت با آن برخورد میکنند. فرضاً همانطور که وزارت خارجه گفته، بهنام بهرامی پناهنده شده باشد، اما من تعجب میکنم چطور ممکن است با پروندهای که ایشان داشته به او اجازه پناهندگی داده باشند؟

 

پرونده ویژة «رمز و راز یک قتل»؛
شماره هفتم: گفت‌وگو| احتمال ترور بهنام بهرامی توسط صهیونیست‌ها وجود دارد

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، بهنام بهرامی در عرصه هنر و کاریکاتور فعالیت داشت، درست در همان عرصهای که صهیونیستها برای القای عقایدشان در ذهن افکار عمومی  از آن بهره میگیرند و به اهمیتش واقف هستند. به همین جهت خبرنگار پایگاه صهیونپژوهی خیبر گفتوگوی ویژهای با آقای «سیدمسعود شجاعی طباطبایی»، هنرمند کاریکاتوریست و دبیر مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «هولوکاست» انجام داده تا اهمیت هولوکاست برای صهیونیستها و تهدیدشدن هنرمندان ضد هولوکاست از جمله آقای شجاعی که سابقه فعالیت هنری ضد صهیونیستی دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

 

خیبر: برای شروع در مورد نمایشگاهی که بهنام بهرامی در آن اثر ارائه کرد، توضیح بدهید.

آقای بهنام بهرامی یکی از چند صد شرکتکننده مسابقه هولوکاست بودند؛ اما به واسطه اینکه کارشان یک کار متفاوتی بود، اثرشان خیلی خوب دیده شد. شخصیتی از رژیم صهیونیستی که کلاهی روی سر دارد که روی آن ستاره داود نقش بسته و دماغش مثل پنیکیو دراز و باعث کشتهشدن پرنده صلح شده است. این کار خیلی زیاد دیده شد. رسانههای صهیونیستی به این اثر پرداختند. البته کارهای دیگری مثل اثر آقای مازیار بیژنی هم خوب دیده شد.

من از نزدیک این توفیق را نداشتم که با بهنام بهرامی ارتباط یا صحبتی داشته باشم. فقط در جریان ارسال و دیدهشدن اثر ایشان و خشمگینشدن رژیم صهیونیستی نسبت به این اتفاق قرار گرفتم. اگر کلیدواژههای بهنام بهرامی، هولوکاست، کارتون را در رسانههای صهیونیستی جستجو کنید، مشخص میشود.

 

خیبر: از لحاظ هنری کاریکاتور ایشان را چطور ارزیابی میکنید؟

نمیشود ارزیابی کرد، اما در مجموع کار خوبی بود. کاری که خوب دیده شود، قطعاً قابلیتهای تکنیکی داشته است. از لحاظ تکنیکی کمنقص بود. البته هنرمندانی داریم که میتوانند با کیفیت خیلی بالاتر اجرا کنند، اما از نظر من کار ایشان، کار خوبی بود.

 

خیبر: فرضیهای وجود دارد مبنی بر اینکه صهیونیستها برای خنثی یا تعدیلکردن اثر کاریکاتور معروف بهنام بهرامی، به این شخص پیشنهاد دادهاند اثری در راستای منافع صهیونیسم جهانی طراحی کند و احتمالاً مرحوم بهرامی قبول نکرده و همین موجب فوت مشکوک این هنرمند شده است.از نظر شما این فرضیه میتواند صحیح باشد؟

متأسفانه این احتمال وجود دارد. چند نفر از کاریکاتوریستها به دلایل مختلفی، حتی شرایط زندگی هم در اینجا برایشان مهیا بوده، اما به خارج از کشور رفتهاند؛ حتی شخص شاهرخ حیدری از طریق ارشاد برای یک پروژه تحقیقاتی به کشور فرانسه اعزام شد. ایشان در آنجا به این نتیجه رسید که پناهنده شود و متأسفانه از همان سالهای اولیه هم آثار ضد نظام را طراحی کرد. یا آقای مانا نیستانی که واقعاً از حد گذرانده و کارهای ضد نظام بماند، کارهای ضد دین انجام میدهد و به مقدسات هم در آثارش توهین کرده است.

 

گفت‌وگو| بهنام بهرامی، خار چشم صهیونیست‌ها بود

گفت‌وگو| به عنوان دشمن صهیونیسم، خونخواه بهنام بهرامی هستیم

 

اینها به فضای به شدت فاسدی ورود پیدا میکنند و مزدور و قلم به مزدهایی میشوند که با اشارهی اربابانشان یا کسانی که اینها جیرهخوارشان هستند، کارهایی انجام میدهند. اگر شما کارهای همین آقای نیستانی را ببینید، جز عصبیت و عصبانیت چیز دیگری ندارد. ما در جریان زندگی یک سری از این افراد هستیم، شرایطشان هم خیلی سخت میشود؛ یعنی خانوادههایشان از هم میپاشد و جدا میشوند. مثلاً همسر شاهرخ حیدری از او جدا شد. بنابراین شرایط و تبعات سختی دارد، اما اینها فقط به این دلیل که میخواهند در آن فضا بمانند، قلم به مزد میشوند.

در غرب واقعاً فضا نا امن است. هرکسی که در خصوص هولوکاست تردید کند یا کاری انجام دهد، لابیهای صهیونیستی به شدت با آن برخورد میکنند. فرضاً همانطور که وزارت خارجه گفته، بهنام بهرامی پناهنده شده باشد، اما من تعجب میکنم چطور ممکن است با پروندهای که ایشان داشته به او اجازه پناهندگی داده باشند؟ کافیست یک جستجوی ساده انجام بدهند؛ مشخص میشود که ایشان در مسابقه هولوکاست شرکت کرده و کارش هم خیلی خوب دیده شده؛ یعنی کار خیلی سختی نیست. با جستجوی اسم بهنام بهرامی در گوگل، با رسانههای صهیونیستی که کار ایشان را مطرح کردهاند روبرو میشویم.

اما نکته مهم این است که ایشان قصد برگشتن داشته و پاسپورتش را هم گرفته بوده و معلوم نیست به چه دلیلی اعلام کردهاند دست به خودکشی زده است و هنوز هم دلایل مستدل و مشخصی از طرف پلیس و پزشکی قانونی ارائه نشده که ماجرا را مشخص کند. من با داماد خانواده بهرامی یک تماسی داشتم؛ ایشان گفتند 10 روز قبل از این تماس نامهای آمده که علت مرگ را نامعلوم ذکر کردهاند. سخنگوی وزارت خارجه هم بعد از گذشت این همه مدت، هنوز میگوید در حال تحقیق و بررسی هستیم. مگر میشود بعد از این همه مدت هنوز علت مشخص نشده باشد؟ خوب این مشکوک است.

اگر بچههای مشهد و دوستان مذهبی پیگیری نمیکردند، همین جواب را هم نمیدادند. متأسفانه این یکی از مواردی است که بایستی به شکل جدی تذکر داده بشود که: اگر چه گفته میشود ایشان پناهنده بوده و به نوعی اینطوری همه موجودیتش را زیر سؤال میبرند، اما بهنام بهرامی پاسپورت گرفته بوده، یعنی اعلام برائت کرده که توانسته پاسپورت بگیرد و قصد داشته برگردد، شواهد هم مبنی بر این بوده که قصد بازگشت داشته؛ پس چه انگیزهای برای خودکشی داشته است؟

بنابراین فرضیهای که شما میگویید، دور از ذهن نیست. اینها واقعاً به شدت دنبال این هستند که رژیم صهیونیستی را تطهیر کنند و از هنرمندان و انکارکنندگان هولوکاست اعلام برائت بگیرند. لابیهای صهیونیستی در غرب بسیار قوی هستند و به شدت و سهمگین برخورد میکنند.

من یک مسابقه بینالمللی کارتون برای یونان طراحی کردم. یعنی به یونان رفتم و مسابقه و سایت را برایشان طراحی کردم. مسابقهای تحت عنوان «Greekartoon». و فراخوان یک مسابقه بینالمللی را اطلاعرسانی کردیم و من به ایران برگشتم؛ اما به بحث هولوکاست برخورد کردیم. دفعه دوم که من را برای داوری دعوت کردند، همان روز اول به من گفتند: شما که آمدید بلافاصله صهیونیستها مطلع شدند و ما نمیتوانیم امنیت شما را تضمین کنیم. بلافاصله من را به سفارت فرستادند. آن موقع مسئول فرهنگی آقای دربندی بود؛ ایشان هم من را با یک پوشش خاص و جدی به فرودگاه منتقل کردند و به ایران برگشتم. میخواهم بگویم اینها خیلی راحت شخصی را در لیست مرگ قرار میدهند؛ خیلی راحت شخصی را به کشورها ممنوعالورود میکنند.

لابیهای صهیونیستی در سازمان ملل هم خیلی وحشتناک نفوذ دارند. اگر بخواهم در مورد سازمان ملل صحبت کنم، خودش یک پرونده جدا میشود. چطور میتواند مسابقهای در سازمان ملل به اسم یک صهیونیست باشد و از پول ملتها جوایزش اهدا شود و لوح تقدیرش را دبیرکل سازمان ملل امضا کند؟ میخواهم بگویم لابیهای صهیونیستی تا سازمان ملل ردپای شخصی که بخواهند را پیدا میکنند. مهد این اتفاقات هم متأسفانه فرانسه است. دولت فرانسه یکی از کثیفترین دولتها در مخاصمه و عناد با ایران است.

فقط میخواهم بگویم وضعیت در آنجا، خیلی سنگین است. یک بحث هم این است که موضوع هولوکاست به یک بیزینس برای اسرائیل تبدیل  شده است. این رژیم بابت هولوکاست هنوز از دولتهایی که خودشان میگویند مسبب جنگ بودند، مانند آلمان و اتریش، غرامت میگیرد. آقایی به نام دیوید ایروینگ[1] انگلیسی، تجدیدنظر طلب هستند؛ یعنی کسی که در مورد هولوکاست شک میکند. اتریش یک دعوت مجازی و قلابی از ایشان به عمل میآورد، و ایروینگ را به محض ورود بازداشت و زندانی میکنند؛ به همین راحتی. خیلی در این مورد سختگیر هستند.

این آقای ایروینگ در خصوص هولوکاست تردید کرده بود. آقای بهنام بهرامی خیلی کارش سختتر بوده، بخاطر این که اساساً کل هولوکاست را زیر سؤال برده است. کاریکاتور ایشان به طور واضح و روشن میگوید: صهیونیستها دروغ میگویند، و پرنده صلح را هم کشتهاند؛ یعنی باعث از بین رفتن صلح جهانی شدهاند. در واقع یک کاریکاتور یا یک عکس بعضی مواقع میتواند یک اتفاق سهمگین و جدی و حتی یک اتفاق خوب باشد.

عکسی در ویتنام ثبت شده که یک ویتکنگ در حال شلیککردن به سر یک ویتنامی است. این عکس باعث شد که جنگ در ویتنام تمام بشود. مردم آمریکا به خاطر آن عکس به شدت معترض شدند. بنابراین تأثیرگذاری یک عکس یا کاریکاتور آنچنان بالاست که اینها را به شکل جدی درگیر میکند؛ اینطور نیست که یک کاریکاتوری ترسیم شود، در مقطع خاصی هم دیده بشود و بعد هم فراموش شود. نه، اینطور نیست.

شما میبینید که برای شخصی به نام ناجیالعَلی، مدتها وقت میگذارند و او را در لندن به شهادت میرسانند. شهادتش هم مشخصاً کار موساد بود. فیلم تلویزیونی هم در موردش ساختهاند و در تلویزیون ایران هم چندبار پخش شد. کاراکتری به نام حنظله دارد که آن هم تبدیل به یک نماد جهانی شده است.

در هر صورت میخواهم بگویم، نکتهای که شما گفتید، امکان وقوعش وجود دارد.

 

خیبر: وقتی شما نمایشگاه معروف هولوکاست را برگزار کردید، گویا بعد از آن از سوی صهیونیستها و مشخصاً حزب لیکود اسرائیل تحت فشار قرار گرفتید و حتی به یکسری کشورها ممنوعالورود شدید؟

بله، بعد از آمدن آقای کوفی عنان[2] به ایران به چند کشور ممنوعالورود شدم. اطلاعات خیلی موثقی دارم که یکی از عوامل فتنه از سازمان ملل در ماجراهای سال 88، همین آقای کوفی عنان بود. همان مسابقه بینالمللی سازمان ملل که به آن اشاره کردم، ساخته و پرداخته آقای کوفی عنان بود.

ایشان وقتی وارد ایران شدند، در اولین صحبتی که در فرودگاه انجام میدهد، میگوید: من شرمنده (یا خجالتزده) هستم از اینکه وارد کشوری شدهام که در مورد هولوکاست نمایشگاه دارد.

ما هم به ایشان پیغام دادیم که کارها را میفرستیم تا بررسی کنید. نئو نازی و ضد یهودی برچسبهایی است که به ما میزنند؛ ما گفتیم اگر این موضوعات در آثار نمایشگاه بوده، ما حاضریم غرامت بدهیم. اما ایشان وقتی برمیگردد در صحن سازمان ملل، با صحبتهایی که مطرح میشود، کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا بنده را ممنوعالورود میکنند. البته من خوشحال هستم.

یا مثلاً آقای منشه امیر، سخنگوی رادیو اسرائیل من را آدمخوار توصیف کردند. وقتی خیلی عصبانی میشوند، پرت و پلا میگویند؛ آنموقع ما متوجه میشویم که کارمان درست بوده است. البته این رسانه آنقدر بیمخاطب بود که همین چند وقت پیش تعطیل شد.

 

خیبر: در پایان اگر نکتهای مدنظر دارید، بفرمائید.

نکته خاصی نیست، اما میخواهم بگویم فقط ما نیستیم که دچار این اتفاقات شدهایم. مثلاً آقای کارلوس لطوف[3] برزیلی، توسط حزب لیکود به مرگ تهدید شده است. علت اینکه برزیلیها خطشکن ما در قضیه هولوکاست بودند، این است که ایشان تهدید به مرگ شدند و کاریکاتوریستهای برزیلی هم گفتند: ما را هم در لیست مرگ اضافه کنید، به خاطر اینکه هموطن ما را بدون دلیل منطقی تهدید به مرگ کردهاید.

 

خیبر: خیلی ممنون از اینکه در این گفتوگو شرکت کردید.

 

پینوشت:

[1]. David Irving

[2]. Kofi Annan

[3]. Carlos Latuff

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/5fs

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.