پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| قدرت دولت جعلی اسرائیل در دستان اعضای کنیست

در اسرائیل یکی از مهمترین ارکان قدرت کنیست است که در آغاز عصر هیکل دوم (پایان قرن ششم میلادی) نقش دستگاه قانون‌گذاری یهودیان را ایفا می‌کرده است. کنیست در سیستم حکومتی اسرائیل یک نهاد محوری است و قدرت دولت از آن نشات می‌گیرد.