پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| پست صهیونیسم؛ گسست یا راه حل؟

پست صهیونیسم در زمینه تاریخ، روایات تاریخی صهیونیسم مثل: سرزمین بدون ملت، خرید زمین، خروج با اختیار، آزار یهودیان توسط جوامع غربی و را زیر سوال برده و ایجاد تشکیک می‌کند. آنان صهیونیسم را راهی پر هزینه برای تحقق جامعه یهود می‌دانند.