پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

معرفی کتاب| یهود و صهیونیسم از منظر قرآن

در بررسیهای صورت گرفته در قرآن کریم، میتوان به سه دسته از آیات در مورد قوم یهود اشاره کنیم: دسته اول، آیاتی هستند که صرفاً به تاریخ تحول قوم بنی‌اسرائیل پرداخته است و موضع‌گیری خاصی نداشته است.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر؛ کتاب یهود و صهیونیسم از منظر قرآن نوشته «هادی آجیلی» و با ویراستاری ادبی محمدرضا موسوی، در سال 1390 توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد. نویسنده، استاد دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌باشد. آثار و مقالاتی در عرصه روابط بین‌الملل به چاپ رسانده که در زمینه سیاسی است.

 

هدف از پژوهش

هدف از این پژوهش عبارت است از: 1- استفاده از آموزههای قرآنی درعرصه سیاست 2- شناخت دقیق‌تر و ماهوی صهیونیسم مستند به قران 3- تقویت جریان مطالعات قرآنی با هدف نیل به بهرههای عملیاتی 4- پیشنهاد راهکارهای عملی برای سیاستهای عملی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی.

ازجمله منابعی که نویسنده از آن‌ها استفاده کرده است میتوان به بذرهای توطئه اثر حسین ابوترابیان، تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی، سیر تحول قرآن اثر سید محمد مهدی جعفری، تفسیر المیزان، دنیا بازیچه یهود اثر سید محمد شیرازی و... اشاره کرد. این کتاب با لحن فصیح برای دانشجویان و پژوهشگران و حتی افراد عامی که مشتاق مطالعه در رابطه با یهود هستند، بسیار مناسب میباشد.

 

دغدغه اصلی نویسنده برای نوشتن کتاب

نگارنده در این اثر پاسخ به سوالات ذیل را دغدغه اصلی تالیف دانسته است:

سوال اصلی: پدیده صهیونیسم بر اساس ویژگیهای منفی قوم یهود در قرآن چگونه تحلیل میشود؟

سوالات فرعی: 1- ویژگی‌های منفی قوم یهود در قرآن چیست؟ 2- ویژگی‌های منفی پدیده صهیونیسم چیست؟ 3- نوع ارتباطات پدیده صهیونیسم و یهود معرفی شده در قرآن چگونه تحلیل و معرفی میشود؟ 4- بر اساس ویژگیهای مذکور، سیاست عملی جمهوری اسلامی ایران در مقابل صهیونیسم چگونه باید باشد؟

 

مفروضات حاکم بر این اثر

مفروضات حاکم بر تحقیق عبارتند از: 1- قوم یهود در قرآن کریم با ویژگیهای منفی و مثبت معرفی شدهاند. 2- صهیونیسم معادل کامل یهود نیست، لذا هم صهیونیسم غیریهودی و هم یهودی غیرصهیونیست داریم. رویکرد مورد نظر در این نوشتار، فهم دیدگاه آیات قرآن سپس بر اساس آن دیدگاه به سراغ فهم و درک واقعیات رفتن، یعنی تطبیق واقعیات با قرآن است. در این کتاب سعی نویسنده بر آن است که با الگوگیری ازنحوه برخورد قرآن کریم با مسئله یهود، بتوان مسئله صهیونیسم را تبیین و تحلیل کرد. این کتاب در شش فصل به سوالات اصلی و فرعی تحقیق پاسخ داده و فرضیات خود را به اثبات رسانیده است.

 

فصل اول: مقدمه

در این فصل مؤلف به بیان کلیات تحقیق، هدف و دغدغههای خود، بیان سوالات مدنظر، مفروضات و به طورکلی یک نمایه از آنچه که خواننده در پیش رو دارد، بیان میکند.

 

فصل دوم: ویژگیهای منفی قوم یهود در قرآن

در بررسیهای صورت گرفته در قرآن کریم، میتوان به سه دسته از آیات در مورد قوم یهود اشاره کنیم: دسته اول، آیاتی هستند که صرفا به تاریخ تحول قوم بنی‌اسرائیل پرداخته است و موضع‌گیری خاصی نداشته است. دسته دوم، آیاتی هستند که به صفات و ویژگیهای مثبت و مطلوب در مورد قوم بنی‌اسرائیل بیان کردهاند و اما دسته سوم؛ آیات حاوی ویژگیهای منفی است. در این فصل به 176 آیه شامل 65 صفت منفی قوم یهود اشاره شده است که این ویژگیها به چهار دسته عقیدتی، ایمانی (مثل کفر و بی‌ایمانی)، اجتماعی (مثل نژادپرستی، بخل و نفاق)؛ اقتصادی (مثل رباخواری) و سیاسی (مثل خیانت و جاسوسی) تقسیم گردید. که به طور کلی دیدگاه قرآن کریم نسبت به یهود منفی است و این نظر منحصر به یهودیان مدینه و زمان نزول قرآن نیست.

 

فصل سوم: ویژگیهای پدیده صهیونیسم

مکتب صهیونیسم بیشتر صبغه سیاسی دارد و به نوعی تفسیر سیاسی تورات است. این مکتب اساس تشکیل دولت اسرائیل به شمار میآید و یکی از عوامل مهم پیدایش صهیونیسم خوی نژادپرستی یهودیان و نیز غلبه فضای ناسیونالیسم در اروپای قرن نوزدهم بوده است. هدف اصلی این مکتب جمع‌آوری یهودیان از سراسر دنیا و تشکیل دولت و جامعه یهودی است. این دولت که اسرائیل نام دارد، به عنوان نماد فرهنگ و تمدن غرب و تامین‌کننده منافع آن در خاورمیانه به شمار میآید. در این فصل، در مجموع 26 صفت برای صهیونیسم ذکر گردید که همگی مشابه صفات یهود مذکور در قرآن میباشد.

 

فصل چهارم: ارتباط هویتی میان صهیونیسم و یهود

با توجه به ویژگیهای قوم یهود و ویژگیهای صهیونیسم و تایید ارتباط هویتی میان این دو پدیده، میتوان بیان کرد که برخی از این صفات به صورت مستمر در تمام مقاطع تاریخ یهود دیده شده و برخی از آن‌ها وابسته به فراهم شدن زمینه ظهور و بروز آن‌ها بوده است. از دسته اول صفات عقیدتی و ایمانی به عنوان مثال در مورد استمرار صفت کفر و بی‌ایمانی است که «آبا ابان» صهیونیست اعتراف میکند: هیچ‌وقت عقاید مذهبی خالص و منزه در بین بنی‌اسرائیل وجود نداشته است. بت‌پرستی در میان بنی‌اسرائیل و پرستش خدای بعل معروف و مشهور است.

از دسته دوم صفات (اجتماعی): 1- نژادپرستی 2- رواج فساد در زمین 3- قساوت قلب و جنایت‌کاری از صفات مشترک این دو گروه می باشد؛ از دسته سوم صفات (اقتصادی): 1- دنیا پرستی: یهود هدف اساسی خود را دستیابی به زیورهای دنیایی انتخاب کرده و چون مطلوب نهایی او همان دنیاست، جهت رسیدن به آن تمام ارزشهای والای انسانی را زیر پا میگذارد و عامل تفرقه و نفاق در میان سایر انسانها میشود؛ همچنین روحیه مال‌اندوزی صهیونیستها و ربا خواری و نفع‌پرستی همیشه در طول تاریخ بارزترین خصیصه این قوم بوده که در هر شرایطی آن را حفظ نموده است.

 

فصل پنجم: اصول سیاست عملی جمهوری اسلامی ایران در قبال پدیده صهیونیسم و اسرائیل بر اساس الگوی پیشنهادی قرآن

جمهوری اسلامی ایران که بر پایه دین مبین اسلام، رهنمودهای قرآن، احادیث و قانون اساسی به وجود آمده است، دارای اصول و مبانی فکری-عقیدتی خاصی است که هویت آن را نیز شکل میدهد. در این فصل به طور اخص به آنچه که از اندیشهها و منویات حضرت امام (ره) و... استنباط میگردد و انگیزههای انقلاب اسلامی و اهداف جمهوری اسلامی را شکل میدهد، می‌پردازد. از جمله این انگیزهها و اهداف که مرتبط با مسئله صهیونیسم و اسرائیل هستند، میتوان به مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، مبارزه با استکبار جهانی، احیای اسلام ناب محمدی (ص) بیداری و آگاهی مسلمانان در برابر استعمار و استثمار، اشاره کرد.

با توجه به لزوم الگوگیری از سیره نبوی، میتوان موضع‌گیری جمهوری اسلامی را در برابر اسرائیل بر اساس برخورد پیامبر  با یهود «بنی‌قریظه» و یهود «خیبر» استوار کرد، به دلیل آنکه رفتارهایی را که موجب برخورد شدید پیامبر با یهودیان شده بود، اسرائیل در جهان اسلام مرتکب شده و هویت آن‌ها بر اساس نمونههای عینی و بیان قرآن کریم آشکار میباشد و از جمله اصول قرآنی که مرتبط به موضع‌گیری جمهوری اسلامی در برابر این دو پدیده، میتوان اصل عدم اعتماد، اصل مبارزه و تعارض، اصل احتیاط، اصل عدم مودت و قطع رابطه را نام برد.

انتهای پیام/

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.