پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

معرفی کتاب| اسرائیل بدون روتوش

کتاب «اسرائیل بدون روتوش» ماهیت و برخی ویژگی‌های اسرائیل را تبیین نموده است که در موضوعات مختلف، مثل تروریسم، نژادپرستی، توسعه‌طلبی، سلطه‌گری، نظامی‌گری، جاسوسی، و ... دسته بندی شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

تحلیل اختصاصی| اسرائیل دیویست که خودش در غرب آسیاست ولی شیشه عمرش در اروپا و آمریکا

به عقیده بنده این کار اسرائیل آثار، نتایج و عواقب مهم و فراوانی برای این رژیم خواهد داشت. اولین و خطرناکترین أثرش تأثیر آن بر روی افکاری عمومی و موقعیت اسرائیل در اروپا و آمریکا است. چون اسرائیل همانند دیوی است که خودش در غرب آسیاست ولی شیشه عمر آن در اروپا و آمریکاست.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.