پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

دشمنان برنامه‌ریزی و مسلمانان آن را اجرایی می کنند

علت اصلی تفرقه و درگیری مربوط به این است که دشمنان امور اختلاف برانگیز را که منجر به تکفیر طرف مقابل می‌شود، گسترش داده‌اند و بر همین اساس برخی اوقات وضعیت به افراط گرایی و قتل می‌رسد. دشمن در این زمینه فعالیت می‌کند بدون اینکه مسلمانان متوجه توطئه‌ها و نقشه هایش شوند. دشمنان برنامه‌ریزی می‌کنند و مسلمانان بدون درک نقشه‌های دشمنان آن را اجرایی می‌کنند. این در حالی است که وحدت امت در واقع قدرت و منفعتش است.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.