پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

تمایل به مهاجرت معکوس در اراضی اشغالی افزایش یافته است

نگرانی دوم صهیونیست‌ها مربوط به فلسطینیان است. صهیونیست‌ها به خوبی می‌دانند که توانمندی و انگیزه فلسطینیان برای بازپس‌گیری اراضی‌ اشغالی‌شان بسیار بیشتر از گذشته شده است. اکنون بیش از یک سال و نیم از برگزاری سلسله تظاهرات‌های بزرگ بازگشت سپری می‌شود و فلسطینیان یک بحران امنیتی فراگیر را برای رژیم اسرائیل به وجود آورده‌اند.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.