پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

پرونده ویژه| «پست صهیونیسم» در برابر «صهیونیسم»

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که ضد صهیونیسم بودن این جریان در درون این رژیم و حتی در نظر پیشگامان یهودی این عرصه به معنی ضد اسرائیل بودن نیست. چیزی که حتی در مستند «متولد اورشلیم» در مصاحبه با یهودیان کاملاً نمود داشت.

پرونده ویژه| پست صهیونیسم گسست یا راه حل!(بخش سوم)

امروزه جنبش پست صهیونیسم پای خود را از محافل دانشگاهی و علمی فراتر نهاده و به عرصه اجتماع و سیاست نیز ورود پیدا کرده است. همچنین با توجه به تغییرات اخیر سیاسی و ژئوپلوتیکی منطقه، زمینه فعالیت هرچه بیشتر این جریان در درون اسرائیل محیاء شده و از این نظر بررسی این جریان لازم و قابل توجه است.

یادداشت| پست صهیونیسم؛ گسست یا راه حل؟

پست صهیونیسم در زمینه تاریخ، روایات تاریخی صهیونیسم مثل: سرزمین بدون ملت، خرید زمین، خروج با اختیار، آزار یهودیان توسط جوامع غربی و را زیر سوال برده و ایجاد تشکیک می‌کند. آنان صهیونیسم را راهی پر هزینه برای تحقق جامعه یهود می‌دانند.

نسبت «پست صهیونیسم» و «صهیونسیم»

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که ضد صهیونیسم بودن این جریان در درون این رژیم و حتی در نظر پیشگامان یهودی این عرصه به معنی ضد اسرائیل بودن نیست. چیزی که حتی در مستند «متولد اورشلیم» در مصاحبه با یهودیان کاملاً نمود داشت.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.