اولین دوره علمی آموزشی صهیونیسم شناسی - خیبر
background

اولین دوره علمی آموزشی صهیونیسم شناسی

استاد زرشناس

استاد سلطانشاهی

استاد سلطانشاهی/دوره صهیونیسم شناسی

استاد سلمان رضوی

استاد ارجمندفر

استاد مومن نسب

استادمومن نسب/دوره صهیونیسم شناسی

استاد دستمالچیان

دستمالچیان/دوره صهیونیسم شناسی

استاد مهدی طائب

استاد غفاری‌فر

استاد غفاری فر/دوره صهیونیسم شناسی

استاد افقهی

استاد همایون