سخن نگاشت/ رژیم صهیونیستی از آپارتاید هم بدتر است
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت سخن نگاشت سخن نگاشت/ قسم به انسانیت، شکایت من را بشنوید! سخن نگاشت