سخن نگاشت / علمای مقاومت باید در صفوف مقدم جبهه‌ها باشند