سخن نگاشت/ هولوکاست؛ خط قرمز صهیونیسم
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ اسطوره‌های صهیونیستی و سینمای معاصر سخن نگاشت/ رژیم صهیونیستی از آپارتاید هم بدتر است سخن نگاشت سخن نگاشت سخن نگاشت/ قسم به انسانیت، شکایت من را بشنوید!