سخن نگاشت
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ قسم به انسانیت، شکایت من را بشنوید! سخن نگاشت سخن نگاشت سخن نگاشت