عکس نوشته/ اندیشکده موشه دایان
آنهایی که باید بخوانید : عکس نوشته/ دشمن شدید عکس نوشته/ زنده باد فلسطین