عکس نوشته/ دشمن شدید
آنهایی که باید بخوانید : عکس نوشته/ زنده باد فلسطین عکس نوشته/پویش تحریم hp عکس نوشته/ دوزخی به نام اسرائیل