عکس نوشته/ شلخته انگلیسی، حامی رژیم صهیونیستی
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت / روابط بن‌سلمان با تاجر فحشای یهودی سخن نگاشت/ بی هویت‌تر از آمریکا! سخن نگاشت/ سرشکستگی رژیم‌صهیونیستی در مجامع ورزشی سخن نگاشت / علمای مقاومت باید در صفوف مقدم جبهه‌ها…