کلیپ/ رکاب‌زنان حامی فلسطین
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ لزوم کمک به فلسطین کلیپ/ عادی‌سازی روابط به سبک‌ فلسطینیان کلیپ/ ترامپ فاشیست است