کلیپ/ عادی‌سازی روابط به سبک‌ فلسطینیان
مواجهه اعتراضی فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی با يكى از اعضاى هیئت پنج‌نفره خبرنگاران عرب، پیام‌های عمیق و روشنی برای طراحان و مجریان «معامله قرن» داشت. به‌رغم تمایل بی‌سابقه برخی‌حکام کشورهای اسلامی برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیسم، مقاومت مردمی اما همچنان زنده و بالنده است. آینده فلسطین را نه معدود حاکمان خودباخته، بلکه جریان اصیل […]مواجهه اعتراضی فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی با يكى از اعضاى هیئت پنج‌نفره خبرنگاران عرب، پیام‌های عمیق و روشنی برای طراحان و مجریان «معامله قرن» داشت. به‌رغم تمایل بی‌سابقه برخی‌حکام کشورهای اسلامی برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیسم، مقاومت مردمی اما همچنان زنده و بالنده است. آینده فلسطین را نه معدود حاکمان خودباخته، بلکه جریان اصیل و مقاوم مردمی رقم می‌زند.