کلیپ ـ تا آخر ایستاده ایم
منبع: واحد چند رسانه ای خیبرمنبع: واحد چند رسانه ای خیبر