کلیپ/ لزوم چرایی کمک به فلسطین، لبنان و…
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ رکاب‌زنان حامی فلسطین کلیپ/ لزوم کمک به فلسطین کلیپ/ عادی‌سازی روابط به سبک‌ فلسطینیان کلیپ/ ترامپ فاشیست است